GS ýaşaýyş jaýy Aýna penjire bilen ýöriteleşdirilen tekiz paket jaýy

Gysga düşündiriş:

GS ýaşaýyş jaýy Aýna penjire bilen ýöriteleşdirilen tekiz paket jaýy


 • GS ýaşaýyş jaý üpjünçiligi:
 • 1: üýtgeşik dizaýn meýilnamasy
 • 2: tekiz paketli ýaşaýyş jaý önümçiligi, ýük daşamak, gurnama hyzmaty
 • 3: 12 aý kepillik
 • 4: söwdalara we tenderlere kömek ediň
 • porta cbin (3)
  porta cbin (1)
  porta cbin (2)
  porta cbin (3)
  porta cbin (4)

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Tekiz gaplanan jaýyň gurluşy

  Thetekiz gaplanan jaýýokarky çarçuwanyň böleklerinden, aşaky çarçuwanyň böleklerinden, sütünlerinden we birnäçe çalşylýan diwar panellerinden durýar.Modul dizaýn düşünjelerini we önümçilik tehnologiýasyny ulanyp, jaýy adaty böleklere modulirläň we jaýy gurluşyk meýdançasyna ýygnaň.

  konteýner jaýy

  Çarçuwaly ulgam

  Esasy şöhle: 3,5 mm SGC340 galvanizli sowuk polat profil;ýokarky çarçuwanyň esasy şöhlesinden has galyň

  Aşak şöhle: 9pc "π" Q345B ýazdy, spes.: 120*2.0

  Aşakdaky möhürleýji plastinka: 0,3 mm polat

  Sement süýümli tagta:20 mm galyňlykda, ýaşyl we daşky gurşawy goramak, dykyzlygy .51.5g / sm³, A derejeli ýanmaýan. Adaty aýna magniý tagtasy we Osong tagtasy bilen deňeşdirilende, sement süýüm tagtasy has güýçlidir we suwa sezewar bolanda deformasiýa edilmeýär.

  PVX pol: 2,0 mm galyňlykda, B1 synpy ýalyn saklaýjy

  Izolýasiýa (islege görä): Çyglylyga garşy plastmassa film

  Esasy daşky plastinka: 0.3mm Zn-Al örtükli tagta

  Çarçuwaly ulgam

  Esasy şöhle: 3.0mm SGC340 galvanizli sowuk polat profil

  Aşak şöhle: 7 sany Q345B galvanizli polat, sp.C100x40x12x1.5mm, aşaky şöhleleriň arasyndaky boşluk 755m

  Zeýkeş: 4pcs 77x42mm, dört 50mm PVC aşak düşýän ýerler bilen birikdirilen

  Daşky üçek paneli:0,5 mm galyňlykdaky alýumin sink reňkli polat plastinka, PE örtük, alýumin sink düzümi ≥40g / ㎡.Güýçli antikroziýa, 20 ýyl ömri kepillendirýär

  Öz-özüňi gulplamak: 0,5 mm galyňlykdaky alýumin-sink reňkli polat plastinka, PE örtügi, alýumin-sink düzümi ≥40g / content

  Izolýasiýa gatlagy: Bir tarapynda alýumin folga bilen 100 mm galyňlykda aýna süýümli ýüň, köp dykyzlygy ≥14kg / m³, A synpy ýanmaýan

  KORNER POST & SÖUMGI ulgamy

  Burç sütüni.

  Burç ýazgysy: 4 mm galyňlykdaky inedördül geçelge, 210mm * 150mm, aýrylmaz galyp.Kebşirleýiş usuly: Robot kebşirlemek, takyk we täsirli.Boýagyň ýelmeşmegini ýokarlandyrmak we posuň öňüni almak üçin duzlandan soň galvanizlenýär

  Izolýasiýa lentalary: sowuk we ýylylyk köprüleriniň täsiriniň öňüni almak we ýylylygy tygşytlamak we energiýa tygşytlamak üçin burç postunyň we diwar panelleriniň çatryklarynyň arasynda

  WALL PANEL ulgamy

  Daşarky tagta:0,5 mm galyňlykda galvanizli reňkli polat plastinka, alýumin bilen örtülen sinkiň mukdary ≥40g / is, bu 20 ýyllap pese gaçmagyna we poslama garşy kepillendirýär

  Izolýasiýa gatlagy: 50-120mm galyňlykdaky gidrofob bazalt ýüň (daşky gurşawy goramak), dykyzlygy ≥100kg / m³, ýangyjy däl içki tagta: 0,5 mm Alu-sink reňkli polat plastinka, PE örtük

  Baglamak: Diwar panelleriniň ýokarky we aşaky uçlary galvanizli gyralar bilen möhürlenendir (0,6 mm galvanizli list). Topokarky bölegine 2 sany M8 nurbat bar, olar gapdal plastinkanyň esasy bölegi bilen esasy şöhläniň çukury bilen gulplanýar we berkidilýär.

  Model Görnüş. Jaýyň daşky ululygy (mm) Jaýyň içki ululygy (mm) Agram(KG)
  L W H/gaplanan H/ýygnandy L W H/ýygnandy
  G ýazyň

  Tekiz gaplanan jaý

  2435mm standart jaý 6055 2435 660 2896 5845 2225 2590 2060
  2990mm adaty jaý 6055 2990 660 2896 5845 2780 2590 2145
  2435mm koridor jaýy 5995 2435 380 2896 5785 2225 2590 1960
  1930mm koridor jaýy 6055 1930 380 2896 5785 1720 2590 1835
  konteýner jaýy

  2435mm standart jaý

  konteýner jaýy

  2990mm adaty jaý

  konteýner jaýy

  2435mm koridor jaýy

  konteýner jaýy

  1930mm koridor jaýy

  Tekiz gaplanan jaýyň kepilnamasy

  astm

  ASTM KERTIFIKASI .ASY

  ce

  CE KERTIFIKASI .ASY

  sgs

  SGS KERTIFIKASI .ASY

  eac

  EAC KERTIFIKASI .ASY

  GS jaýly tekiz gaplanan konteýner jaýyň aýratynlyklary

  Zeýkeşiň gowy ýerine ýetirilmegi

  Zeýkeş çukury: Drena needs zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýokarky çarçuwaly gurnama içinde diametri 50mm bolan dört sany PVC turbasy birikdirildi.Güýçli ýagyş derejesine (250mm ýagyş) görä hasaplanylanda, gark bolmagyň wagty 19min, ýokarky çarçuwanyň çökmeginiň tizligi 0.05L / S.Zeýkeş turbalarynyň süýşmesi 3,76L / S, zeýkeş tizligi bolsa batmagyň tizliginden has ýokary.

  Se Gowy möhürleme öndürijiligi

  Bölüm jaýynyň ýokarky çarçuwaly möhürleme bejergisi: rainagyş suwunyň otaga girmeginiň öňüni almak üçin 360 dereje aýlawly daşarky üçek paneli.Gapylaryň / penjireleriň we diwar panelleriniň bogunlary birleşdirilen jaýlaryň ýokarky çarçuwaly möhürleýji bejergisi bilen möhürlenendir: möhürleýji zolak we butil ýelimi bilen möhürlemek we polat bezeg armaturlary bilen bezemek.kombinirlenen jaýlaryň sütün möhürlemesi: möhürleýji zolak bilen möhürlemek we polat bezeg armatura bilen bezemek.Möhürleýiş işini ýokarlandyrmak üçin diwar panellerinde S görnüşli wilka interfeýsi.

  Korroziýa garşy öndürijilik

  GS ýaşaýyş jaý topary, grafen elektrostatiki pürkmek prosesini tekiz gaplanan konteýner jaýyna ulanan ilkinji öndüriji.Jaýlanan gurluş bölekleri pürküji ussahanasyna girýär we poroşok gurluşyň ýüzüne deň derejede sepilýär.200 dereje 1 sagat gyzdyrylandan soň, poroşok eräp, gurluşyň ýüzüne birikdirilýär.Spreý dükany bir wagtyň özünde 19 sany ýokarky çarçuwany ýa-da aşaky çarçuwany gaýtadan işläp biler.Konserwatiw 20 ýyla çenli dowam edip biler.

  asda (8)

  Tekiz gaplanan jaýlary goldamak

  Doly goldaw desgalary

  asda (6)

  Tekiz gaplanan jaýlaryň ulanylyş senarisi

   

  Dürli talaplara laýyklykda dizaýn edip biler, in engineeringenerçilik lageri, harby lager, göçüriş jaýy, mekdepler, dag lageri, täjirçilik öýi (kofe, zal), syýahatçylyk öýi (plýa beach, öri meýdanlary) we ş.m.

  asda (9)

  Ylmy barlaglarGS ýaşaýyş topary

  Gözleg we gözleg kompaniýasy, GS ýaşaýyş toparynyň täze dizaýn bilen baglanyşykly işleri, şol sanda täze önüm öndürmek, önümi täzelemek, shema dizaýny, gurluşyk çyzgy dizaýny, býudjet, tehniki görkezme we ş.m. jogapkärdir.

  Önümçilik binalaryny mahabatlandyrmakda we ulanmakda, bazardaky dürli müşderileriň köpdürli talaplaryny kanagatlandyrmak we GS ýaşaýyş jaý önümleriniň bazardaky üznüksiz bäsdeşligini üpjün etmek üçin üznüksiz gowulaşmak we täzelik.

  asda (3)

  GS ýaşaýyş toparynyň gurnama topary

  Xiamen GS ingaşaýyş Gurluşyk Zähmet Hyzmatlary Ltd., GS ýaşaýyş toparynyň garamagyndaky professional gurnama in engineeringenerçilik kompaniýasy.esasan prefabrik K & KZ & T jaýlaryny we konteýner jaýlaryny gurnamak, sökmek, abatlamak we abatlamak bilen meşgullanýan Gündogar Hytaýda, Günorta Hytaýda, Günbatar Hytaýda, Demirgazyk Hytaýda, Merkezi Hytaýda, Demirgazyk-gündogar Hytaýda we halkarada ýedi sany gurnama hyzmat merkezi bar. , 560-dan gowrak hünärmen gurnama işgäri bilen we 3000-den gowrak in engineeringenerçilik taslamasyny müşderilere üstünlikli gowşurdyk.

  GS ýaşaýyş jaý topary

  GSGroupaşaýyş topary2001-nji ýylda prefabrik gurluşyk dizaýny, önümçilik, satuw we gurluşyk birleşdirildi.

  GS ýaşaýyş jaý toparyPekin (Týanjinin önümçilik bazasy), Jiangsu (Çangşu önümçilik bazasy), Guangdong (Foshan önümçilik bazasy), Siçuan (Ziýang önümçilik bazasy), Liaozhong (Şenýan önümçilik bazasy), Halkara we üpjünçilik zynjyr kompaniýalary.

  GS ýaşaýyş topary gözleg we gözleg işlerine we taýýar binalaryň önümçiligine ygrarly:tekiz gaplanan konteýner jaýlary, prefab KZ jaýy, prefeb K&T jaýy, polat gurluşyin engineeringenerçilik lagerleri, harby lagerler, wagtlaýyn şäher jaýlary, syýahatçylyk we dynç alyş, täjirçilik öýleri, bilim öýleri we betbagtçylyklardaky göçüriş öýleri ýaly dürli ssenariýalarda giňden ulanylýar ...


 • Öňki:
 • Indiki: