Önümçilik gurluşyk pudagynda 15-nji CIHIE sergisi

Akylly, ýaşyl we dowamly ýaşaýyş jaý çözgütlerini öňe sürmek üçin häzirki zaman toplumlaýyn ýaşaýyş jaýy, ekologiki ýaşaýyş jaýy, ýokary hilli ýaşaýyş jaýy, 15thCIHIE sergisi 14-nji awgustdan Kanton ýarmarka toplumynyň A meýdançasynda uly açyldyth16-a çenlith, 2023.

Öňünden taýýarlanan binalar pudagynda her ýyl geçiriljek çäre hökmünde bu sergi “ýaşyl gurnama, akylly gelejek” mowzugy bilen “ýaşyl uglerod”, ýaşyl prefabrik jaýlara, MIC modully toplumlaýyn binalara, akylly gurluşyk we toplumlaýyn dizaýna ünsi jemleýär. we täze binalaryň sanly maglumat tehnologiýasy, taýýarlanan beton bölekleri we beýleki mazmun güýçli görkezilýär, sergä gelýänlere geljekki ýaşaýyş jaýlary, tendensiýalary we bazarlary düşünmek üçin penjire hödürleýär.

konteýner lageri (6)
konteýner lageri (3)
konteýner lageri (5)
konteýner lageri (2)
konteýner lageri (4)
konteýner lageri (1)

CIHIE pudagyň iň uly, iň ýokary standart konferensiýalarynyň biridir.Häzirki wagtda dünýädäki ýaşaýyş jaý pudagynyň ösüş tendensiýasyny ýakyndan yzarlaýar, ýaşaýyş jaý pudagyny ýokary tehnologiýa bilen ýakynlaşdyrýar we gurluşyk pudagynyň üýtgemegine we kämilleşmegine kömek edýär we gurluşyk pudagy üçin giň platforma üpjün edýär.

“GS Housing” hem bu çärä sergi hökmünde gatnaşdy.Sergi mahalynda, kabinamyz köp sanly täjirleri taýýarlanan binalar barada biziň bilen gürleşmek we gepleşik geçirmek üçin özüne çekýär.

Müşderileriň köpüsi senagat maglumatlary biziň bilen alyş-çalyş edenlerinden soň GS ýaşaýyş jaýy Foshan zawodyna baryp gördüler.

Saparyň dowamynda “GS Housing” müşderilere kompozit panelleriň önümçilik liniýasy we elektrostatiki pürküji iş metodlary ýaly jikme-jik önüm tanyşdyryşlary we önümçilik akymyny berdi we müşderileriň beren soraglaryna hünär taýdan jogap berdi.

konteýner lageri (8)
konteýner lageri (7)

Baý hünär bilimleri we arassa we oňat enjamlaşdyrylan ussahanalar müşderilere uly täsir galdyrdy.Sapardan soň iki tarap hem geljekde teklip edilýän hyzmatdaşlyk taslamalarynda ýeňiş gazanmagy umyt edip, geljekki hyzmatdaşlyk barada çuňňur pikir alyşdy.

konteýner lageri (9)
konteýner lageri (10)

Iş wagty: 30-08-23