Hoş geldiňiz Foshan hökümet ýolbaşçylary GS ýaşaýyş toparyna baryp görýärler

2023-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda Guangdong welaýatynyň Foshan şäher häkimliginiň ýolbaşçylary GS ýaşaýyş jaý kompaniýasyna baryp gördüler we GS ýaşaýyş jaý amallary we zawod işleri barada giňişleýin düşünje aldylar.

Gözleg topary GS ýaşaýyş jaýynyň mejlisler otagyna aç-açan geldi we kompaniýanyň häzirki iş modeli, guramaçylyk gurluşy, zawodyň sanly amallary we GS ýaşaýyş jaýynyň geljekki meýilnamalary barada jikme-jik düşünje aldy.

未 标题 -1      未 题 -1

GS ýaşaýyş jaý toparynyň Guangdong kompaniýasy, "Milli ýokary tehnologiýaly kärhana", "Specialöriteleşdirilen we täze kiçi we orta kärhanalar", "Aladaly kärhana", Guangdongda sanly intellektual dolandyryş (MIC) görkeziji zawody. Zawod tanyşdyrdy. sanly bilelikdäki önümçilikekologiýa taýdan arassa prefabrik binalar,el bilen ýazga we statistika geçmişdäki garaşlylygy üýtgetmek.Energiýany tygşytlamak we sarp etmegi azaltmak bilen önümçilik netijeliligini has takyklaşdyryp we önümçilik çykdajylaryny tygşytlap biler.Sanly ussahanalaryň gurluşygy arkaly dolandyryjylar çalt we täsirli önümçilik prosesine ýetip, "görüp, aýdyň gürläp we dogry edip bilerler".

微 信 图片 _20230731154207

0230731154207

Duşuşykdan soň topar ýerinde gezelenç etmek üçin ussahana geldi.GS ýaşaýyş jaý zawody, 5S dolandyryş modelini kabul edýär we her bir iş meýdanynyň daşarky we içerki keşbini hemmetaraplaýyn ýokarlandyrmak we zawod dolandyryşyny has netijeli etmek üçin "SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU, SHITSUKE" bäş dolandyryş ugruny doly ýerine ýetirýär.

标题 -1    题 -1

5S dolandyryş modeliniň ornaşdyrylmagy bilen, umumy uzynlygy 140 metr we esasy birligi 24 metr bolan bu doly awtomatiki diwar paneli önümçilik liniýasy plastinkany kesmegi, profilleşdirmegi, urmagy, berkitmegi we S şekilli egremini awtomatiki usulda tamamlap, hakykatdanam hemmetaraplaýyn gazanyp biler. awtomatiki panel öndürmek.Diňe ýokary netijelilik we pes ýalňyşlyk derejesi bolman, eýsem işçi güýjüni we maddy serişdeleri hem azaldyp, önümçilik çykdajylaryny ep-esli tygşytlaýar.

7X4A0990

GS ýaşaýyş toparyna berýän goldawy we aladasy üçin Foshan şäher häkimliginiň ýolbaşçylaryna sag bolsun aýdýaryn.Foshan şäher häkimliginiň dogry ýolbaşçylygy astynda GS ýaşaýyş topary, sanly gurluşygyň täze modellerini gurmak we öwrenmek üçin "jemgyýete hyzmat etmek üçin gymmatly önümleri döretmek" esasy maksadyna ünsi jemlär - Uly göwrümli we akylly gurluşygy amala aşyrmak üçintaýýar binalargurluşygyny we durmuşa geçirilmegini öňe sürýärtaýýar binalarwe Hytaýyň ýokary hilli ösüşine yzygiderli güýç goşmak.


Iş wagty: 26-09-23